Bedriftshelsetjenester i Oslo og i alle andre deler av landet tilbyr mye mer enn de fleste av oss tror. I selve ordet bedriftshelsetjeneste ligger ordet helse, og det er egentlig misvisende på flere måter. Det er misvisende fordi vi egentlig har for lite kunnskap i hva de egentlig tilbyr og bidrar med på arbeidsplassen. Selvfølgelig har det med helse å gjøre, men det er så mye mer de gjør og kan gjøre for oss i arbeidshverdagen.

  • HMS (helse, miljø og sikkerhet), under dette faller det meste nevnt nedenfor.
  • Arbeidsmiljø
  • Kommunikasjon
  • Kurs og veiledning

Kommunikasjon og kurs

Mange bedriftshelsetjenester kan tilby kurs i kommunikasjon til ledere og ansatte generelt. Dette er noe alle bør få mulighet til å delta på uansett hva slags stilling man har. Så lenge man jobber med, for eller mot mennesker så vil man kommunisere både verbalt og fysisk.

En leder kan si at mine ansatte driver ikke med salg eller deltar på viktige møter. De snakker derimot med hverandre, med leder, svarer eventuelt på telefoner eller leverer varer. Uansett er de aller fleste av oss på jobb i samtale med noen. Dette påvirker alt fra arbeidsmiljø, service, arbeidsplassens effektivitet, stabilitet og så videre. I tillegg er dette kunnskap og selvinnsikt alle arbeidstakere kan ta med videre i livet på absolutt alle andre arenaer.

Teamarbeid

I noen bedrifter jobber man regelmessig i team, det er en del av arbeidsmåten. Man arbeider også ofte på tvers av arbeidsfelt og sammen med personer med ulike bakgrunner og skal samarbeide om felles mål. Kursene som bedriftshelsetjener kan tilby går blant annet ut på hvordan man etablerer tillit og respekt.

Teamarbeid

Med kompetanse innen dette utvikles også de ansattes ferdigheter innen kommunikasjon og dermed blir samarbeidet bedre og teamarbeidet mer effektivt. Videre opplever gruppen økt motivasjon for å oppnå bedre resultat og engasjementet i felles oppgaver varer og gir maksimal effektivitet.

Disse kursene jobber også med å bli bevist på egen kommunikasjonsstil i tillegg til andres. Kan man lære å lese andre og se mønstre, kan man også unngå potensielle konflikter. I situasjoner hvor konflikter oppstår vil man være bedre rustet til å finne felles løsninger.

Hvem møter man i bedriftshelsetjenesten?

Arbeidsmiljøet i alle bedrifter er arbeidsgivers ansvar. Bedriftshelsetjenester i Oslo skal hjelpe og er en viktig støttespiller for å oppnå et godt arbeidsmiljø. De er en fri enhet og skal være helt uavhengige og være arbeidsplassens sakkyndige i alt innen HMS. De skal videre jobbe i et tett samarbeid med leder og ansatte.

Hvem møter man i bedriftshelsetjenesten

De som inngår og er en del av bedriftshelsetjenester er for eksempel leger, fysioterapeuter og sykepleiere. Myndighetene har ikke satt spesifikke krav til hvem som kan arbeide med dette, men det er derimot krav til hvilke typer arbeidsplasser som må knytte seg til slike tjenester.

Arbeidsmarkedet er under forandring

Det har vært og vil være et stort fokus på at arbeidsmarkedet er i utvikling og vil forandres raskt i tiden som kommer. Med utvikling av nye teknologier på eksisterende og nye felter vil arbeidsplasser forsvinne, mens man i gjengjeld får helt nye.  Regjeringen fikk en uavhengig ekspertgruppe til å se på akkurat dette, og de kom med en rapport i mai 2018. Det de så på var blant annet hvordan bedriftshelsetjenesten også må følge i tiden for å omfavne et nytt arbeidsmarked som er under utvikling.

I Norge har man vært tidlig ute i forhold til mange andre land med teknologi og automatisering. Dette gjør at vi mest sannsynlig ikke vil rammes like hardt som andre industriland hvor de ikke er komt like langt. Allikevel vil dessverre mange arbeidsplasser forsvinne og fases ut, og da må bedriftshelsetjenester (BHT) følge etter med tanke på fremtidens jobber.

Arbeidsmiljøet påvirkes

Arbeidsmiljøet vil garantert bli påvirket i tiden fremover på grunn av hvor rast man opplever teknologiutviklingen. Når yrker forsvinner og erstattes av helt nye yrker vil man automatisk få nye arbeidsoppgaver som skal utføres. Det vil også være veldig mange yrker og stillinger som får nytt innhold. Dette vil kreve nytt kunnskapsbehov for eksisterende arbeidstakere og her må man gå inn med økt tilrettelegging.

Arbeidsmiljø

I tillegg vil man i årene fremover også se en forandring i yrkesbefolkningens sammensetning. Vi har en stadig økende arbeidsinnvandring og dette forandrer allerede i dag hvordan arbeidsmiljøet på alle arbeidsplassene er. Arbeidsgivere vil måtte fokusere enda mer på inkludering og tilrettelegging, slik at man oppnår optimalt godt arbeidsmiljø for alle.

Yrkesbefolkningen vil også fortsette å bli eldre her i landet. Dette har med økt levealder, pensjonsordninger og det faktum at mange ønsker eller må være yrkesaktive lenger. Dette er også noe som bedriftshelsetjenester må legge til grunn i sitt arbeid.

Hva er fremtiden arbeidsoppgaver?

Heldigvis ser ikke fremtiden bare dyster ut med tanke på tapte arbeidsplasser. Forskere ser enormt potensiale i utvikling av nye arbeidsplasser. Innen miljø- og bioteknologi vil det skapes mange nye næringer. Det samme gjelder for helse- og materialvitenskapen, og selv med økt robotisering vil man trenge masse menneskelige ressurser.

Som nevnt tidligere er kommunikasjon en meget viktig del av de aller fleste sin arbeidshverdag. I fremtiden vil dette også være viktig, men det vil flyttes til flere plattformer. Møter flyttes fra møterom til videokonferanser, nettforum og andre digitale fora. Dette krever økt eller endret kompetanse med tanke på hvordan vi kommuniserer.

Lille Norge

Verden er også blitt veldig liten. Norge og våre arbeidsplasser her i landet påvirkes enormt av verdensøkonomien og den økte globaliseringen. Digitalisering av arbeidsoppgaver og digitaliseringen gjennom nye kommunikasjonsformer forandrer arbeidsplassene og selskapene i Norge.

Vi har vært vant til et relativt regulert arbeidsmarked og har nytt godt av kort vei innad i organisasjoner. Nå eies mange bedrifter av større utenlandske konsern og dette gjør blant annet arbeidsmiljøene mindre intime enn tidligere.

Lille Norge

Globalisering gir økt konkurranse og for enkelte bedrifter medfører dette et større press enn tidligere. Små bedrifter på mindre steder tvinges til å fornye seg for å overleve. Dette påtvinger forandringer for mange arbeidstakere og mange opplever dette negativt. Her vil bedriftshelsetjenester kunne komme inn og spille en viktig rolle for arbeiderene. Forandring trenger ikke være negativt. Man kan også tenke nye muligheter for alle.

God ergonomi reduserer sykefravær

Alle kan være enig i at et høyt sykefravær på arbeidsplasser, både er demoraliserende og koster arbeidsplassene mye tid og penger. Resultater og effektiviteten i det arbeidet som gjøres på det gitte stedet synker som et resultat av et høyt sykefravær.

Hvor mye tid bør hver arbeidsplass legge i utformingen av god ergonomi? Hvis man får vite at den aller største årsaken til sykefravær er muskel og skjelettplager, da sier det seg selv at ergonomi er en god investering.

Fysioterapeuter hjelper bedrifter

Bedriftshelsetjenester består også av fysioterapeuter. Disse bistår bedriftene med å tilrettelegge arbeidsplassen slik at det kan tas ergonomiske hensyn. Hva vil det si? Arbeidsgiver skal tilrettelegge der det er nødvendig med hjelpemidler og utstyr slik at man unngår fysiske plager og slitasje. Alle vinner på at områder som kan føre til belastningsplager og fysiske- og psykiske helseplager avdekkes.

Fysioterapeuter hjelper bedrifter

Det er kun når man er klar over risikoområder at man kan gjøre noe med det. Enkelte ting bedriftshelsetjenester bidrar med på dette området er.

  • Veiledning av ansatte i bruk av utstyr og riktig arbeidsteknikker.
  • Risikoanalyse av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.
  • Forslag til tilrettelagt utstyr og møbelemment.

Fremtidens jobber og ergonomi

Som nevnt tidligere så er både arbeidsmarkedet og arbeidsoppgavene under forandring, og vi går imot en fremtid med mindre fysiske jobber. På grunn av automatisering, ny teknologi og globalisering vil vi som mennesker arbeide mer med overtilsyn. Det betyr enda mer stillesitting, mindre reising, mindre fysisk kontakt med andre kollegaer og så videre. Listen er lang og på grunn av dette vil vi pådra oss en del andre typer belastningsskader i fremtiden. Enkelte yrker i dag merker allerede disse påkjenningene.

Det er mange arbeidsplasser som jobber aktivt med tilrettelegging av ergonomi for å bedre de ansattes arbeidshverdag. Man har forskjellige typer kontorlandskap, innendørs belysning, arbeidsbord som kan heves med mer. I årene fremover blir nok bedriftshelsetjenester også enda mer enn i dag, fokusert på psykiske tilrettelegginger.

Fremtidens jobber og ergonomi

Isolering og psykisk helse

Vi tilbringer store deler av livet vårt på jobb og knytter mange relasjoner med de menneskene man ser daglig. For noen er dette det eneste sosiale livet de har. Med ny teknologi gjennom blant annet kommunikasjon over nett, trenger man ikke lenger være fysisk tilstede på møter og samlinger. Man kan delta på morgenmøtet i kledd i skjorte og underbukse på video hjemmekontoret.

Dette gir oss en økt personlig og arbeidsmessig frihet, men fratar oss også mye menneskelig interaksjoner. Bedriftshelsetjenester i Oslo og resten av landet må sammen med arbeidsmarkedet utvikle seg i takt med tiden og til rette tjenestene etter hvordan vi kommer til å arbeide.

Kilder: